شاهنامه شناسی: آشنایی با تاریخچه، ویژگیهای لفظی و معنایی و روشهای درست خواندن شاهنامه- آموزش نکاتی از دستور زبان فارسی، آرایه های ادبی و تصویرسازیهای شاهنامه

تعداد جلسات: ده جلسه- هر جلسه:  دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه: 150 دلار                                  دوره ی آنلاین(خصوصی):پنج جلسه 150 دلار استرالیا، یک جلسه 45 دلار

عطّار شناسی (2): آشنایی با عرفان و اندیشه ی عطّار از طریق بررسی اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه، مختارنامه و غزلیات

تعداد جلسات: ده جلسه- هر جلسه:  دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه: 150 دلار                                  دوره ی آنلاین(خصوصی):پنج جلسه 150 دلار استرالیا، یک جلسه 45 دلار

مولانا شناسی: آشنایی با عرفان و اندیشه ی مولانا از طریق بررسی دو کتاب مثنوی معنوی و غزلیات شمس

تعداد جلسات: ده جلسه- هر جلسه:  دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه: 150 دلار                                  دوره ی آنلاین(خصوصی):پنج جلسه 150 دلار استرالیا، یک جلسه 45 دلار

حافظ شناسی: درست خواندن و معنا کردن شعر حافظ - آشنایی با  زندگی، اندیشه و فنون شعری او- آشنایی با مفاهیم عرفانی، عاشقانه، سیاسی و اجتماعی شعرحافظ- آموزش نکاتی از دستور زبان فارسی،آرایه های ادبی و موسیقی شعر حافظ

       تعداد جلسات: ده جلسه - هر جلسه: دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه: 150 دلار                                   دوره ی آنلاین(خصوصی): پنج جلسه 150 دلار استرالیا، یک جلسه 45 دلار

عروض و قافیه: آشنایی با وزنهای شعر فارسی - روشهای تقطیع و نامگذاری اوزان شعر فارسی- شناخت قوانین به کارگیری وزن و قافیه در انواع شعر کلاسیک و نو فارسی

تعداد جلسات: پنج جلسه- هر جلسه: دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه: 80 دلار                                  دوره ی آنلاین(خصوصی): سه جلسه  90 دلار استرالیا- یک جلسه 45

.​تمام دوره ها با روش های دانشگاهی، مناسب برای همه ی سطوح و متناسب با دانشِ شرکت کنندگان ارایه می شود
.​تعداد دانش پژوهان در دوره های حضوری پنج تا ده نفر  و دوره های آنلاین، خصوصی خواهد بود

.زمان دقیق برگزاری دوره ها با نظر شرکت کنندگان تعیین خواهد شد

​.برای نامنویسی یا پرسش، در صفحه ی "تماس با ما" پیام بگذارید

خیّام شناسی : آشنایی با اندیشه و ویژگیهای هنری شعر خیّام- آشنایی با نسخه های موجود و شناخت رباعیهای معتبر خیّام

تعداد جلسات: سه جلسه- هر جلسه:  دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه: 60 دلار                                  دوره ی آنلاین(خصوصی): سه جلسه 90 دلار استرالیا، یک جلسه 45 دلار

سعدی شناسی (2): شناخت اندیشه و فنون شعری سعدی از قصاید، ترجیعات، قطعات و رباعیات-  روشهای درست خواندن و معنا کردن شعر- آموزش نکاتی از دستور زبان فارسی،آرایه های ادبی و موسیقی شعر​

تعداد جلسات: ده جلسه- هر جلسه:  دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه: 150 دلار                                   دوره ی آنلاین(خصوصی): پنج جلسه 150 دلار استرالیا، یک جلسه 45 دلار

عطّار شناسی (1): آشنایی با عرفان و اندیشه ی عطّار از طریق بررسی  منطق الطّیر و غزلیات 

تعداد جلسات: ده جلسه- هر جلسه:  دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه: 150 دلار                                  دوره ی آنلاین(خصوصی):پنج جلسه 150 دلار استرالیا، یک جلسه 45 دلار

بیدل شناسی : آشنایی با غزلهای بیدل و شعر سبک هندی یا اصفهانی

تعداد جلسات: ده جلسه - هر جلسه:  دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه: 150 دلار                                  دوره ی آنلاین(خصوصی): پنج جلسه 150 دلار استرالیا، یک جلسه 45 دلار

تاریخ و سبکهای شعر فارسی: آشنایی با تاریخ شعر فارسی و روند تحوّل آن در دوره های مختلف و شکل گیری سبکهای گوناگون

تعداد جلسات:دو جلسه- هر جلسه:  دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه:  50 دلار                                 دوره ی آنلاین(خصوصی): یک جلسه 45 دلار استرالیا

سعدی شناسی (1): شناخت اندیشه و فنون شعری سعدی از سه کتاب گلستان، بوستان و غزلیات-  روشهای درست خواندن و معنا کردن شعر- آموزش نکاتی از دستور زبان فارسی،آرایه های ادبی و موسیقی شعر​

تعداد جلسات: ده جلسه- هر جلسه:  دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه: 150 دلار                                   دوره ی آنلاین(خصوصی):پنج جلسه 150 دلار استرالیا، یک جلسه 45 دلار

دستور زبان فارسی:  مهمترین نکات و قوانین گفتاری و نوشتاری زبان فارسی

تعداد جلسات: سه جلسه- هر جلسه:  دوساعت

مکان:کانون ایرانیان کویینزلند در شهر بریزبن یا درشهر گلد کست

شهریه:  60 دلار                                دوره ی آنلاین(خصوصی):  دو جلسه 80 دلار استرالیا- یک جلسه 45 دلار