دوره های آموزشی

​​​ ادبیات فارسی

​.

​​​
 زیر نظر   
هوتن هویت دوست

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

 (Master of Education) ​ کارشناس ارشد رشته ی آموزش  از دانشگاه گریفیت استرالیا

​عضو وقت هسته ی علمی دانشجویان ادبیات دانشگاه تهران

مفتخر به شاگردی بزرگان ادبیات معاصر از جمله استاد دکتر شفیعی کدکنی و زنده یاد قیصر امین پور

مدرّسِ نشستها و دوره های تخصّصی ادبیات فارسی از سال هشتاد و سه خورشیدی تا کنون

​  دوره های    

گروهی حضوری    

 (در بریزبن و گلد کست استرالیا)          

و       

خصوصی آنلاین    

(برای فارسی زبانان سراسر جهان)       

 دستور زبان فارسی

آموزش شعر خوانی

معنی و تفسیر شعر

​شناخت وزن و قافیه

سبک شناسی

و دیگر مباحث مربوط به شعر فارسی