.در این وب سایت دوره های آموزشی مربوط به ادبیات فارسی معرّفی‌ می گردد

.این دور‌ه ها به صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود


مکان برگزاری دور‌ه های حضوری، شهرهای بریزبن و گلد کست استرالیاست

​​​
 زیر نظر
هوتن هویت دوست

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

 (Master of Education) ​ کارشناس ارشد رشته ی آموزش  از دانشگاه گریفیت استرالیا

​عضو وقت هسته ی علمی دانشجویان ادبیات دانشگاه تهران

مفتخر به شاگردی بزرگان ادبیات معاصر از جمله استاد دکتر شفیعی کدکنی و زنده یاد قیصر امین پور

مدرّسِ نشستها و دوره های تخصّصی ادبیات فارسی از سال هشتاد و سه خورشیدی تا کنون

آموزشهای تخصصی

​.

 ادبیات فارسی